Chrześcijaństwo

"Chrześcijaństwo nie jest łatwe, ale jest radosne" (Paweł VI)

Powołanie - nasza nadzieja

"Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie" (Ef 4, 4)

Odnowa w Duchu Świętym

Opublikowano: sobota, 01, grudzień 2012

Przy naszej parafii działa Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym o nazwie EMAUS.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH - naprawdę warto!

Strona internetowa wspólnoty : http://www.wspolnota-emaus.pl/

Początki

Wspólnota „EMAUS” działająca przy naszej parafii powstała w 1999 roku z natchnienia Ducha Świętego i inicjatywy ks. Mariusza Mika, ówczesnego wikariusza tejże parafii. Pierwsze spotkania miały charakter ogólny. Stopniowo wspólnota rozrastała się i dojrzewała duchowo. Wiosną 2002 r. wyłonieni zostali pierwsi animatorzy, po czym rozpoczęliśmy pierwsze rekolekcje Odnowy, tzw. Seminarium Życia w Duchu Świętym. Liderem wspólnoty jest Anna Pokrywka.

Odnowa w Duchu Świętym zwana również Odnową Charyzmatyczną zaistniała w Kościele Katolickim w 1967 r. jako jeden z nurtów posoborowej odnowy. Służy pomocą w realizacji misji powierzonej Kościołowi przez Chrystusa: ewangelizacji świata, nawróceniu, zbawieniu i uświęceniu ludzi.

Podkreślając rolę Ducha Świętego w dziele zbawienia, Odnowa pozostaje głęboko chrystocentryczna. Wyznaje i głosi, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem i Panem świata, a poznanie Go i przyjęcie jako Zbawiciela Mistrza i Pana stanowi wskazaną przez Boga najpewniejszą drogę zbawienia.

Działalność

Charakterystyczną cechą Odnowy stanowi przeżywane zwykle intensywnie i głęboko doświadczenie obdarowania Duchem Świętym i Jego łaskami, zwane wylaniem Ducha Świętego lub chrztem w Duchu Świętym. Przynosi ono nawrócenie, umocnienie wiary i wierności przykazaniom, a zwłaszcza zdynamizowanie postawy apostolskiej, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8).

Katolicka Odnowa Charyzmatyczna rozeznaje następujące cele:

  • upowszechnianie i pogłębianie dążenia do świętości przez stałe nawracanie do Chrystusa i coraz pełniejsze przyjmowanie Go jako Zbawiciela, Mistrza i Pana,

  • rozwój cnót teologicznych i moralnych, uczestnictwem w liturgii, przyjmowaniem sakramentów z pogłębianiem wiedzy religijnej z aktywnym uczestnictwem w pastoralnej i apostolskiej misji Kościoła,

  • doprowadzenie do świadomego otwarcia się na przyjęcie Osoby i działania Ducha Świętego,

  • pogłębianie należytego rozumienia owoców Ducha Świętego łącznie z charyzmatami i posługiwania się nimi dla budowania wspólnoty Kościoła,

  • służba w mocy Ducha Świętego w ewangelizacji świata słowami i osobistym świadectwem wiary i życia.

Katolicka Odnowa charyzmatyczna żyje i działa w jedności ze stolicą Apostolską i hierarchią, czego wyrazem są częste kontakty Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Rady i Biura (IC-CRS) z Ojcem Świętym i jego urzędami w Rzymie.

Obecnie Ruch tan w Kościele na całej ziemi gromadzi największą liczbę członków spośród wielu innych ruchów przeszło 70 milionów członków.

Kardynał Leon Józef Suenens jeden z czterech moderatorów Soboru Watykańskiego powiedział: Odnowa jest poruszeniem Ducha, łaską, powiewem Ducha i szansą Kościoła na wiosnę, a najpiękniejszym dniem dla Odnowy będzie dzień, kiedy nikt nie będzie już o niej mówił, ponieważ wniknie ona w krwioobieg codziennego życia Kościoła.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania